4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 9, 2015

UPSC Total post 457 last date 04/12/2015

UPSC Total 457 Post Mate Bharaty 

1.Indian Military Academy -200 Posts
2.Indian Navel Academy -45 Posts
3.Air Force Academy -32 Posts
4.Officers Training Academy(men)-175 Posts
5.Officers Training Academy(women,Non-Technical) -05

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:૦૪-૧૨-૧૬
પરીક્ષાની તા: ૧૪-૦૨-૧૬

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો.

ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment