4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 4, 2015

દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે ભરતી

દક્ષિણ રેલ્વે મા કુલ 220 જ્ગ્યા માટે ભરતી કરવાની છે 

1.Assistant manager  92
2.Good Guard 76
3.Tickit Examiner 30
4.Teach grarde II   12
5.Teach Grede III 10

અરજી કરવાની છેલ્લી તા: 26/11/2015

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment