4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 6, 2015

divali vekesan niyat karvano priptra

દિવાળી વેકેસન નિયત કરવાનો તા ૫/૧૧/૨૦૧૫ નો પરિપત્ર

No comments:

Post a Comment