4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 1, 2015

ccc exam any universityne sopva baabt priptr 2015

કોમ્પ્યુટર કૌસલ્યની સીસીસી ની પરીક્ષાની કામગીરી અને આયોજન GTU ઉપરાંત અન્ય યુનીવર્સિટીઓને
સોમ્પવા બાબતનો તા 7/11/2015 નો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો પરીપત્ર

Download For Pdf

For Jpg Format



No comments:

Post a Comment