4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 16, 2015

da 119% gantari

first july thi malvapatra da6% tafavat (ariyas) gantari


No comments:

Post a Comment