4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 27, 2015

Dilhe Corporetion li ma vividh post maate bhartee

દિલ્હી રેલ્વે કોર્પોરેશન મા કુલ અલગ અલગ પોસ્ટ માટે 1509 જગ્યાઓ ભરવાની છે 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:25/11/2015

ફી જમા કરાવવાની છેલ્લી તા:27/11/2015

શૈક્ષણિક લાયકાત : B.A/B.COM./BCA/B.SC/AND OTHER 

વધુ માહિતી માટે Click Me!

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે Click Me!

No comments:

Post a Comment