4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 24, 2015

GTU CCC Hall Tickits

GTU CCC માં જે મિત્રોને પૂરા પગાર અથવા નવું પગાર કે બઢતી  તા: 14/06/2015 પહેલા મેળવવાની હોય તેવા મિત્રોને 
CCC Exam Hall Tickets ડાઉનલોડ થાય છે 

હૉલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment