4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 15, 2015

priptra-13/10/2015

ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-3 અને વર્ગ-4 ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબતનો સામાન્ય વહીવટી વિભાગનો તા.13/10/2015 નો પરિપત્ર

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

For jpg FormatNo comments:

Post a Comment