4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 28, 2015

ccc pass vagar full pay mateno 23/10/2015 no priptra

નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો

હાલમા ccc ફરજિયાત છે ccc પરિક્ષા પાસ કર્યા વગર ઉચ્ચ્તર પગાર ધોરણ મળતુ નથી
તેમજ કરાર આધારિત ભરતીમા સમયગાળા દરમિયાન ccc  પાસ ન કરવામા આવે તો ફુલ પગાર પણ મળતો નથી

આ નિયમ મા સરકારે થોડો સુધારો કરીને ccc પરીક્ષા પાસ ન કરી હોય તો પણ મુદત પુરી થયે ફુલપગાર અને કાયમી નોકરીમા સમાવેશ કરવા માટેનો પરીપત્ર કરેલ સે આ પરીપત્ર ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ થયેલ છે

ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો


No comments:

Post a Comment