4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 23, 2015

Compyuter tips

કોમ્પ્યુટર હેંગ હોય તો

Shift+ctrl+Esc
બટન દબાવો
જો window-7 વાપરતા હોવ તો windowkey+Tab દબાવો

કોમ્પ્યુટરનું પૂરેપુરું Specification જોવા માટે
સૌ પ્રથમ run માં જાવ ત્યારબાદ dxdiag લખી Enter આપો

ટેક્સ્ટ ને voice માં કન્વર્ટ કરવા માટે

સૌ પ્રથમ run માં જાવ ત્યારબાદ Control Speech લખો ત્યારબાદ કોઈપણ ટેક્સ્ટ લખો અને પછી Enter આપો
એટ્લે લખેલ ટેક્સ્ટ voice માં કન્વર્ટ થઈ જસે

ટાસ્કબારને autohide કરવામાટે

taskbar પર right click કરો તેમાં propertise પર click કરો એક નવું dailogbox
ખૂલસે જેમાં auto-hide the taskbar સિલેક્ટ કરી ok આપો

ફોન અસલી કે નકલી તે જાણવા માટે
પ્રથમ ફોન નો IMEL No લખી લો નંબર માટે *#06# ડાયલ કરો ત્યારબાદ
www.imel.info ખોલો તેમાં જ્યાં Enter imel no લખેલું દેખાય તે ખાનામાં ફોનનો IMEL NO લખો
અને CHEK બટન પર ક્લિક કરો

કોમ્પ્યુટર booting કરવા માટે

Alt+Ctrl+Del

ઇન્ટરનેટ window ને બંધ કરવા

Ctrl+Shift+T 


ઇન્ટરનેટ સ્પીડ વધારવાની ટીપ્સ માટે અહિ ક્લિક કરો  

No comments:

Post a Comment