4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 3, 2015

nav vardhit pensan yojna kapaat

તારીખ 01/04/2005 પછી લાગેલા કર્મચારીઓ માટે નવ વર્ધિત પેન્સન  યોજના ની કપાત 
માટેનો નાણાં વિભાગનો તા: 30/09/2015 નો પરિપત્ર 

Download


No comments:

Post a Comment