4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 24, 2015

Htat bharti maukuf

રાજ્ય ચુંટણી પંચ દ્વ્રારા નગર પાલિકા તથા જીલ્લા પંચાયતોની સામાન્ય ચુંટણી જાહેર કરવામા આવેલ હોઇ આદર્સ આચારસહિંતા લાગુ પાડવામા આવેલ હોઇ HTAT ભરતીની કાર્યવાહી હાલ મૌકુફ રાખવામા આવેલ છે
આચાર સન્હિતાનો અમલ પુર્ણ થયા બાદ ભરતી અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામા આવશે.

No comments:

Post a Comment