Oct 6, 2015

ઠરાવ

ખાતાકીય  તપાસ ,ફરજ મૌકૂફી તેમજ ફોજદારી ગુનામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા માટે અનુસરવાના પગલાં (કાર્ય પધ્ધતિ ) અંગે નાણાંવિભાગ નો 
તા:15/09/2015 નો પરિપત્ર 

Click Here to Download

No comments:

Post a Comment