4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 6, 2015

ઠરાવ

ખાતાકીય  તપાસ ,ફરજ મૌકૂફી તેમજ ફોજદારી ગુનામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા માટે અનુસરવાના પગલાં (કાર્ય પધ્ધતિ ) અંગે નાણાંવિભાગ નો 
તા:15/09/2015 નો પરિપત્ર 

Click Here to Download

No comments:

Post a Comment