4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 5, 2015

gtu CCC prectical vidio

नमस्कार मित्रो

gtu ccc नी परीक्षा आपता तमाम कर्मचारीने प्रेक्टिकल
परीक्षा माँ उपयोगी थाय तेवा कुल 15 विडियो edusafar टीमे बनावेल से
आ पंदर वीडियो downlod करवा निचे आपेली लिंक
पर क्लीक करसो

thanks for edusafar

download video for click here

No comments:

Post a Comment