4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 3, 2015

prixa karykram

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સિક્ષણ સમિતિ સત્રાંત પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2015


No comments:

Post a Comment