4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

NETWORK MARKETING

Oct 27, 2015

blog OR websait Page Rank

નમસ્કાર
   મિત્રો
 શુ તમારે તમારો પોતનો બ્લોગ કે વેબસાઇટ છે ?
જો હા તો તમે તમારી વેબસાઇટ કે બ્લોગ કેટલી રેન્ક માં છે તે જાણવા માંગો છો ?
જો હા તો નીચેના બોક્સ માં તમારી વેબસાઇટ કે બ્લોગનું એડ્રેસ ટાઈપ કરી Check PR પર ક્લિક કરો
પેઇજ રેન્ક 10 માથી આપવામાં આવે છે કદાસ તમારી વેબસાઇટ કે બ્લોગ ટ્રાફિક ઓછું હોય અને રેન્ક ના બતાવે તો ચિંતા ના કરસો ટ્રાફિક વધે એટ્લે ફરી  ટ્રાય કરસો એટ્લે કેટલી રેન્ક મળી તે આપ જોઈ શકશો

પેજ રેન્ક જોવા નીચેના બોક્ષમા આપની વેબસાઇટ કે બ્લોગનુ એડ્રેસ ટાઇપ કરો અને ત્યારબાદ 
Check PR બટન પર ક્લિક કરો 


              

No comments:

Post a Comment