4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 29, 2015

GSRTC Conductor ProvisionalMerit list 2014/15

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની નિવ્રુતી સામે કન્ડકટર ની સીધી ભરતી 

કરેલ જેમા પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની કામચલાઉ પસંદગી યાદી જાહેર કરવામા આવેલ છે 
આ પસંદગી યાદી ડાઉનલોડ કરી ctrl+f કરી તમારુ નામ છે કે નહિ તે જાણી સકાશે 

ડાઉનલોડ કરવા "અહી ક્લિક કરો"

No comments:

Post a Comment