4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 11, 2015

09-10-2015 Priptra

પગાર સુધારણા નિયમો 2009 અન્વયે અનુસૂચિ-ગ અધતન બનાવવા માંગેલ માહિતી મોકલવા બાબત નો તા.09-10-2015  નો નાણાં વિભાગ નો પરિપત્ર For PDF Format

Download Click Heare 

No comments:

Post a Comment