4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 9, 2015

વય મર્યાદા પરિપત્ર

ભરતી નિયમોમાં વય મર્યાદા નિયત કરવાનો સામાન્ય વિભાગનો તા; 06/10/2015 નો પરિપત્ર For Download pdf 

No comments:

Post a Comment