4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 17, 2015

ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડમાં કુલ 99 જગ્યાઓની કામી ભરતી કરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. 
1.અધિક મદદનીશ ઇજનેર (શિવિલ) 84 જ્ગ્યા 
2.અધિક મદદનીશ ઇજનેર (મિકેનીકલ) 15  જ્ગ્યા 

ઓનલાઈન અરજી કરવાની તા:22/10/2015
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી  તા:07/11/2015

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો 
ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો 

1 comment:

  1. जॉब विशेनी इनफार्मेशन अच्छी है
    आपका बहोत बहोत आभार

    ReplyDelete