4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 1, 2015

Rubru mulakat jogvai rad karavaa babtno priptra 2015

રાજ્ય સરકારના વર્ગ -3 અને વર્ગ-4 મા જ્યા પરીક્ષા બાદ રૂબરૂ મુલાકાતની જોગવાઇ હોય તે જોગવાઇ
રદ કરવા બાબતનો તા 06/11/2015 નો સામાન્ય વહીવટી વિભાગનો પરીપત્ર

For Download Pdf Click Heare

For jpg Format


No comments:

Post a Comment