4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 31, 2015

IITRAM Candidate List For 1-1-2016

જે મિત્રોને IITRAM અમદાવાદ મા CCC ની પરીક્ષા છે તે લોકોનુ તા 01-01-2016 ના રોજનુ લિસ્ટ જાહેર થયુ છે જેમને મેસેજ નહિ આવે માટે લિસ્ટમા  નામ છે કે નહિ તે જોઇ લેવુ અને જો લિસ્ટ મા નામ હોય તો Holl Tickite Download કરી લેવી અને સાથે Orijnal IKARD લઇ જવુ
Holl Tickite Download કરવા રોલ નમ્બર નાખવો અને પછી Search પર ક્લિક કરવુ રોલ નમ્બર નાખતી વખતે C પ્રથમ એબીસીડી મા લખવો

લિસ્ટ જોવા કે ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Holl Tickite Download કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment