4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 4, 2015

LTC Priptra 3/12/2015

LTC(રજા પ્રવાસ રાજ્ય સરકાર દ્વ્રારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્શી મારફત કરવાનો તા:3/12/2015 નો પરિપત્ર 
For Pdf Click To Heare
For jpg Formate


No comments:

Post a Comment