4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 3, 2015

How To Creat a Dropbox Account

નમસ્કાર 
      મિત્રો 

Dropbox એકાઉંટ બનાવવા માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક ખોલો
સ્ટેપ-2. ખુલેલી લિંક્મા તમારુ નામ અને ઇ-મેઇલ એદ્રેસ તેમજ પાસવર્ડ નાખો અને Sign Up For Free
            પર ક્લિક કરો 
સ્ટેપ-3.હવે ખુલેલા વિન્દોમા Dropbox ના સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરો 
તમારૂ ખાતુ બની ગ્યુ હસે 
સ્ટેપ-4. તમે જ્યારે કોઇ પહેલીવાર File કે ફોલ્ડર અપ્લોડ કરી Share પર ક્લિક કરશો ત્યારે તમારા e-mail મા એક વેરીફિકેસન મેસેજ આવસે જેના દ્વારા તમારૂ એકાઉંટ વેરીફાઇ કરી સકાશે 

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 
ખાતુ બનાવવા અહિ ક્લિક કરો 

ચિત્રાત્મક માહિતીઆભાર 

No comments:

Post a Comment