4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 30, 2015

How To Start Notepad

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવુ તે જોયુ આજે આપણે Windows-7 મા Notepad કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Notepad  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

રીત-1
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો જેમા All Programs પર ક્લિક કરો All Programsની અંદર Accessories પર ક્લિક કરો જેમા Notepad પર ક્લિક કરો એટલે Notepad ખુલી જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1

ચિત્ર ન.2

ચિત્ર ન.3

ચિત્ર ન.4


રીત-2 
સૌ પ્રથમ Windows Key + R પ્રેસ કરો એક Run Box ખુલસે જેમા અંગ્રેજીમા ટાઇપ કરો Notepad અને ત્યારબાદ OK પર ક્લિક કરો એટલે Notepad ખુલી જસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આભાર 
હવે પછીની પોસ્ટમા Notepad ની વિવિધ મેનુ બાર ની સમજ મેળવિસુ


No comments:

Post a Comment