4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 15, 2015

GTU CCC Result 2015

જે મિત્રોએ gtu ccc ની પરીક્ષા તા 02/11/2015 થી 28/11/2015 ની વચ્ચે આપેલ હોય તેમનુ પરીણામ જહેર થયુ છે નીચે જન્મ તારીખ વાઇઝ લિંક મુકેલી છે તેમજ નોટીફિકેશન બધાયે ડાઉનલોડ કરવુ 

Notifikesan Click Heare
Birth Date 01/01/1957 To 11/06/1973 Click Heare
Birth Date 06/07/1979 To 11/07/1983 Click Heare
Birth Date 08/08/1990 To 19/08/1993 Click Heare
Birth Date 11/07/1983 To 23/10/1985 Click Heare
Birth Date 11/09/1987 To 08/08/1990 Click Heare
Birth Date 18/06/1973 To 05/07/1979 Click Heare
Birth Date 25/10/1985 To 09/09/1987 Click Heare

No comments:

Post a Comment