4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 9, 2015

TET2 jilavar bharavaa patra jgya ni maahitee

Std 6 to 8
online application Click Heare

For information Rechiving Senter Click Heare


ભાષા માટેની ભરવા પાત્ર જ્ગ્યા 

ગણિત વિગ્નાન ભરવા પાત્ર જગ્યા 

સામાજિક વિગ્નાન ભરવા પાત્ર જગ્યા 


No comments:

Post a Comment