4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 18, 2015

googl Translet app/apsapk.com

એંડ્રોઇડ ફોન માટે ખુબજ ઉપયોગી ગૂગલ ટ્રાંસલેટ એપ
જે તમે ટાઇપ કરેલી ટેક્ષટ ને જુદી જુદી 90 ભાષાઓમા ટ્રાંસ્લેટ કરી આપે છે
સાથે સાથે તમારા કેમેરાની ભાષાને એટુ ટાઇમ 40 ભાષાઓમા કંવર્ટ કરી આપે છે
ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અથવા પ્લેસ્ટોરમા googl translet લખી સર્ચ કરો

ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en

No comments:

Post a Comment