4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 6, 2015

STD 1 to 5 Bharti Call lettar 2015

નમસકાર  
      મિત્રો 
STD 1 TO 5 ની ખાસ ભરતી ૨૩૨ જગ્યા અને સામાન્ય ભરતી ૬૮૮ જગ્યા  માટેના કોલ લેટર કાઢવાનુ ચાલુ છે 
ખાસ ભરતીના કોલ લેટર કાઢવા અહિ ક્લિક કરો 
સામાન્ય ભરતી કોલ લેટર કાઢવા અહિ ક્લિક કરો
જીલ્લાવાર ભરવા પાત્ર જગ્યાની માહિતી ફોર પીડીએફ માટે  અહિ ક્લિક કરો
ભરવા પાત્ર જગ્યા  

No comments:

Post a Comment