4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 16, 2015

googl hindi input /android app

એંડ્રોઇડ ફોનમા હિન્દી ટાઇપ કરવા માટેની ગૂગલ હિન્દી ઇનપૂટ એ ખુબજ બેસ્ટ અને ઉપયોગી એપલીકેસન છે  આ એપ્સમા તમારે અંગ્રેજીમા જે ટાઇપ કરશો તે સામે હિન્દીમા ટાઇપ થસે અને જો તમારે અંગ્રેજીમાજ ટાઇપ કરવુ હસે તો અંગ્રેજીમા પણ તાઇપ કરી શકાસે 

ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment