4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 22, 2015

gtu ccc result

જે મિત્રોએ ccc   પરીક્ષા તા 1-12-2015 થી 12-12-2015 ની વચ્ચે આપેલ હોય તેનુ RESULT જાહેર થયુ છે નીચે જન્મ તારીખ વાઇઝ લિંક મુકેલી છે 

Notification
09-03-1958 TO 16-09-1981
20-09-1981 TO 03-12-1986
04-12-1986 TO 27-08-1993

No comments:

Post a Comment