4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 21, 2015

Std 6To8 Bharti

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક પસન્દગી સમિતી દ્વ્રારા ધોરણ ૬ થી ૮ માટે ની ભરતી કરવાની છે
ગણિત -૪૫૮
ભાષા-૩૩૪
સા.વિ.-૨૮૭
ઓનલાઇન અરજી કરવાની તા:23/12/2015
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:05/01/2016

No comments:

Post a Comment