4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 19, 2015

How To Start a Compyuter

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે કોમ્પ્યુટર સોફ્ટ્વેરની માહિતી જોઇ તે વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 
window-7

How To Start a Compyuter (કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવુ)

સૌ પ્રથમ પાવર ઓન કરો 
ત્યારબાદ કમ્પ્યુટર નુ સી.પી.યુ. અને ત્યારબાદ મોનીટર અથવા એલ સી ડી ની સ્વીચ ચાલુ કરો 
ત્યાર બાદ ખુલેલા વિંડોમા માઉસની right (જમણી) સ્વીચ પર ક્લિક કરી Refresh કરો 
ત્યાર બાદ સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment