4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 3, 2016

ms office word 2003 help menu

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Window Menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે ms word 2003 ના Help Menu ની સમજ મેળવીસુ
 Help Menuની મદદથી વિવિધ પ્રકારની મદદ મેળવી સકાય છે.
 Help Menuના સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Microsoft Office Word Help: આ મેનુથી ઓફિસ વર્ડ વિશેની મદદ મેળવી સકાય છે  

2.Show The Office Assistant: આ મેનુની મદદથી ઓફીસ આસિસ્ટંટ ને ઓન કરી સકાય છે.

3.Microsoft Office Online: આ ઓપસનની મદદથી ઓફિસ વર્ડ વિષે ઓનલાઇન મદદ મેળવી સકાય છે.

4.Contact Us: આ મેનુની મદદથી ઓફિસ વર્ડ લોંચ કમ્પની સાથે કોંટેક્ટ કરી સકાય છે.

5.WordPerfect Help: આ મેનુથી વર્ડ વિષે પર્ફેક્ટ મદદ મેળવી સકાય છે.

6.Check For Update: આ ઓપસનની મદદથી વર્ડ ક્યારે અપડેટ થયુ છે અને કયારે અપડેટ કરવામા આવસે તેની મદદ મેળવી સકાય છે.

7.Detect And Repaire: આ મેનુની મદદથી વર્ડ મા કોઇ ખામી હોય તો તે શોધીને તેને ડીટેક્ટ કે રીપેર કરી સકાય છે.
8.Active Product: આ ઓપસનની મદદથી હાલમા વર્ડ 2003 નુ કયુ વર્ઝન એકિટવ છે તે જોઇ સકાય છે.
9.Customer Feedback Option: આ મેનુની મદદથી કસ્ટમરના પ્રસ્નો ની મદદ મળે છે.

10.About Microsoft Office Word: આ ઓપસનની મદદથી વર્ડ 2003 વિષેની સમ્પુર્ણ માહિતી મેળવી સકાય છે.

અહિ ms office word 2003 ના બધા મેનુની સમજ પુર્ણ થાય છે આશા છે કે આપને ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે આમ છતા કોઇ પ્રસ્ન હોય તો આપ કોમેંટ દ્વારા પુછી સકો છો.
આભાર

No comments:

Post a Comment