4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 30, 2016

upcharatmak sexanik kary paripatra 2016

ઉપચારાત્મક શેક્ષણિક કાર્યક્રમ અંગે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તા:૨૯/૦૬/૨૦૧૬નો ચાર પાનાનો પરીપત્ર


No comments:

Post a Comment