4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 27, 2016

Ms Office OutLook 2003 View menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office OutLook 2003મા Edit menu ની સમજ મેળવી આજે આપણે View મેનુની સમજ મેળવીસુ
View મેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટ્નો વ્યુ ચેંજ કરી શકાય છે


View મેનુના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Arrange By: આ મેનુની મદદથી Document ને વિવિધ રીતે ગોઠવી સકાય છે . જેમકે તારીખ વાઇઝ,સાઇઝ વાઇઝ,પ્રકાર વાઇઝ,કેટેગરી વાઇઝ વગેરે મુજબ ઘણી પ્રકારે એરેંજ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Navigation Pane: આ મેનુની મદદથી Navigation Pane ને ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Alt+F1 છે.

3.Reading Pane: આ મેનુની મદદથી Reading Pane ને ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે. તેમજ તેને જમણી બાજુ કે નીચે રાખી સકાય છે.

4.Auto Priews: આ ઓપસનની મદદથીફાઇલનો ઓટો પ્રીવ્યુ જોઇ સકાય છે. અને આ મેનુની મદદથી ઓટો પ્રીવ્યુ ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે.
5.Expand/Callous Grups: આ મેનુની મદદથી ગ્રુપને એક્ષપેંડ કે કોલોઅપ્સ કરી સકાય છે .
6.Reminder Window : આ મેનુની મદદથી વિંડો મા નવુ રીમાઇન્ડર સેટ કરી સકાય છે.

7.Refresh: આ મેનુની મદદથી વિંડોને રીફ્રેશ કરી સકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી F5 છે.
8.Toolbars: આ મેનુની મદદથી Document મા વિવિધ ટુલબાર ઉમેરી શકાય છે. જેવાકે Formating ,Standard tool bar, web tools વગેરે જેવા ટુલ બાર ઉમેરી શકાય છે.

9.Status Bar : આ મેનુની મદદથી  Status Bar ને ચાલુ અથવા બંધ કરી સકાય છે.

આભાર


No comments:

Post a Comment