4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 14, 2016

Htat khali jgya & bhartini date

Htat bharti kul bharava patra ane khali jgyani mahiti temj jaherat ni sambhvit date

No comments:

Post a Comment