4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 7, 2016

MS Excel 2003 View menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office Excel 2003મા Editmenu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે View મેનુની સમજ મેળવીસુ
View મેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટ્નો વ્યુ ચેંજ કરી શકાય છે

View મેનુના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Normal: આ મેનુની મદદથી Document ને Normal મોડમા રાખી શકાય છે.
2.Page Break Preview : આ મેનુની મદદથી Document ને પેજ બ્રેક વ્યુમા રાખી શકાય છે.
3.Task Pane: આ મેનુની મદદથી Document ની સાઇડ મા એક ટાસ્ક ઉમેરી શકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી ctrl+F1 છે.
4.Toolbars: આ મેનુની મદદથી Document મા વિવિધ ટુલબાર ઉમેરી શકાય છે. જેવાકે Formating ,Standard tool bar, web tools ,mail merge,Database ,Driwing.E-mails
વગેરે જેવા ટુલ બાર ઉમેરી શકાય છે.જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

5.Formula Bar : આ મેનુની મદદથી Formula Bar ને ચાલુ કે બન્ધ કરી સકાય છે.

6.Status Bar: આ મેનુની મદદથી Status Bar  ને ચાલુ કે બન્ધ કરી શકાય છે.

7.Header and Footer: આ મેનુની મદદથી હેડર અને ફુટર ઉમેરી શકાય છે.વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
  
8.Comment: આ મેનુની મદદથી Comment ને On કે Off કરી સકાય છે.

9.Custom Views: આ મેનુની મદદથી કસ્ટમ વ્યુ એડ કરી સકાય છે તેમજ તેને ડીલીટ કરી સકાય છે અને તેને શો પણ કરી સકાય છે.
10.Fullscreen: આ મેનુની મદદથી Document ને ફુલ સ્ક્રીનમા જોઇ સકાય છે.
11.Zoom: આ મેનુની મદદથી Document ને 25%,50%,75%,100% કે 200% મુજબ ઝૂમ કરીને જોઇ શકાય છે. વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

આભાર

No comments:

Post a Comment