4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 22, 2016

Ms Office PowerPoint 2003 Window Menu

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Slide Show  menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે ms office PowerPoint 2003 ના Window  menu ની સમજ મેળવીસુ
Window menu ની મદદથી કુલ કેટલી ફાઇલ ખુલેલી છે તે જાણી સકાય છે તેમજ નવી વિન્ડો ખોલી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
Window menu ના સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.New Window: Window Menu ના આ સબમેનુ ની મદદથી બીજો નવો વિંડો ખુલેસે અને જે કામ પહેલી ફાઇલમા કરોછો તે જે કામ આ નવા ખુલેલા વિન્ડોમા થાય છે જે લખાણ કે સ્લાઇડ પેલી ફાઇલમા બનાવો છો તેજ લખાણ કે સ્લાઇડ બીજી નવી ખુલેલી વિન્ડોમા લખાય છે.
2.Arrange All: Window Menu ના આ સબમેનુ ની મદદથી  ખુલેલા બધા વિન્ડોને એક જ સ્ક્રીન પર નાની સાઇઝમા ગોઠવી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Cascade: Window Menu ના આ સબમેનુ ની મદદથી ખુલેલી વિંડોને નાની સાઇઝમા જોઇ સકાય છે.


4.Next Pane: Window Menu ના આ સબમેનુ ની મદદથી  સાઇડ બારના કે સ્લાઇડના બીજા પાના પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી  F6 છે.

અહિ window menu પુરૂ થાય છે જે આપને પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે
આભારNo comments:

Post a Comment