4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 24, 2016

How To Start ms office OutLook 2003

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ms PowerPoint 2003 ના Help Menu ની સમજ મેળવી  આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office Outlook 2003  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Microsoft Office OutLook 2003  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1).
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office Outlook 2003 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office OutLook 2003 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1


ચિત્ર ન.2


ચિત્ર ન.3હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપણે OutLook ના વિવિધ મેનુ ની સમજ મેળવિસુ

આભાર
જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય તો સાઇટના પ્રસંસક બનો 

No comments:

Post a Comment