4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 21, 2016

vidhyaalaxmi bond patrako

વિધ્યાલક્ષ્મી બોન્ડને લગતા વિવિધ પત્રકો પી.ડી.એફ ફોર્મેટ મા અને એક્ષ્સેલ ફોર્મેટમા અને શ્રુતિ ફોંટ મા બનાવેલ છે જે ને નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

બોન્ડની રક્મ ચુકવાયેલ હોય તેની વિગત દર્શાવતુ પત્રક-1 Click Heare To Download

7/8 પાસ હોય પરંતુ બોન્ડની રક્મ ચુકવવાની બાકી હોય તેનુ પત્રક-2 Click Heare To Download

વિધ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની વિગત દર્શાવતુ પત્રક-3 Click Heare To Download

સર્વે મુજબ બોન્ડ મેળવેલ હોય પણ પ્રવેશ ન મેળવેલ હોય તેના બોન્ડ કરવા બાબતનુ પત્રક-4 Click Heare To Download

રદ કરવા પાત્ર બોન્ડ્ની વિગત પત્રક -5 Click Heare To Download

અભ્યાસ છોડી ગ્યેલ ક્ન્યાના બોન્ડ રદ કરવા બાબત પત્રક-6 Click Heare To Download

અવસાન પામેલ ક્ન્યાની વિગત નુ પત્રક-7 Click Heare To Download

બોન્ડની વિગતનુ એકંદર પત્રક-8 Click Heare To Download

કુલ એકન્દર પત્રક-9 Click Heare To Download

એક્જ એક્ષસેલ ફાઇલમા આ બધા પત્રકો માટે Click Heare To Download

No comments:

Post a Comment