4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 27, 2016

math science pradarsan 2016/17 pariptra

Math science pradrsan 2016/17 babte suchana ane priptra


No comments:

Post a Comment