4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 4, 2016

How to Start MS Excel 2003

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ વર્ડ 2003ના Help Menu વિષે જોયુ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક્ કરો  
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office Excel 2003  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Microsoft Office Excel 2003  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1).
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office Excel 2003 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office Excel 2003 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1ચિત્ર ન.2

ચિત્ર ન.3


આભાર

No comments:

Post a Comment