4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 15, 2016

21 jun yogdin babat priptra 8/6/2016

21 jun aantar rastriy yogdin ujavavaa babatno tarikh 8/6/16 no pariptra

No comments:

Post a Comment