4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 16, 2016

Htat & Vi.Shayakani khali jgyaa baabate 15/6/16 no pariptra

Htat અને વિધ્યાસહાયક ભરતી માટે ખાલી જ્ગ્યા ની માહિતી મોકલવા બાબતનો પરીપત્ર તારીખ ૧૫/૦૬/૨૦૧૬

No comments:

Post a Comment